Ochrona danych osobowych

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ferreus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ratuszowa 12/10, 03-450 Warszawa, REGON 140359020, NIP 5242560099, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 247661 reprezentowana przez: Katarzynę Pysiak – Jacko – Prezesa Zarządu, uprawnioną do jednoosobowej reprezentacji.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: marcin@informatics.jaworzno.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu leczenia w zakresie stomatologii ogólnej (leczenie zachowawcze, kanałowe, dzieci), chirurgii stomatologicznej, implantologii, protetyki stomatologicznej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  1. Przez okres wynikający z przepisów prawa maksymalnie przez okres 20 lat

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym organom.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych przetwarzanych tylko na podstawie zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane są na podstawie ustawy o działalności leczniczej i innych aktów wykonawczych dotyczących w związku z powyższą ustawą dbałości o prowadzenie dokumentacji medycznej, praw pacjenta, uprawnień organów kontrolnych.